Gustav V medaljong

Märkena utgavs på två olika pappersorter:

  • Först (endast 5 och 10 öre samt 1 och 5 kronor) på papper med vattenmärke krona.
  • Sedan (alla utom 5 kronor) på papper med delar av vattenmärke bokstäver, huvuddelen av denna upplaga är utan vattenmärke.

Öresvalörerna är tryckta på vitt papper medan kronvalörerna är på gult papper.
Vissa valörer finns även med påtryck.

De båda olika tandningarna
De flesta valörerna finns med två något olika tandningar, nämligen arktandning och kamtandning. Kamtandning är det vanligaste förkommande. Vissa valörer är betydligt ovanligare med arktanding.
De båda tandningarna kan vara svåra att skilja då de gett i princip samma tandning frånsett hörntändernas storlek. Kamtandade märken har ojämnt stora hörntänder medan arktandade märken har jämnstora hörntänder. Problemet ligger i att ”perfekt” tandade märken med kamtandning också fått jämnstora eller näst intill jämnstora hörntänder. På ett typiskt kamtandat märke är den översta eller nedersta tanden på långsidorna betydligt bredare än den andra. 100% säkerhet får man om arkmarginalen upptill eller nertill finns bevarad.

78helark
arktandning

Arktandning
Alla 100 märkena i
arket tandades på en gång, inga tandningshål i marginalen.

81helark
kamtandning

Kamtandning
En vågrät rad om 10 märken tandades åt gången, sedan ”hoppade” maskinen ner till nästa vågräta rad. Det är vid detta ”hopp” som de större eller mindre hörntänderna uppstod. På kamtandade ark perforerades även den övre och undre marginalen.
Alla kamtandade ark har i den högra eller vänstra marginalen små hål (efter nålar i tandningsmaskinen), dessa är alltid placerade på motsatt sida i förhållande till plåtsiffran.

Kamtandningen började användas i slutet av 1912 och kunde perforerade upptill 24 000 ark om dagen, jämfört med arktandningens ca 5 000 ark. Fram till slutet av 1912 användes endast arktandning. Från slutet av 1912 har nästan alla märken fått kamtandning, men den äldre maskinen som för arktandning har även använts vid vissa perioder när det varit väldigt bråttom eller eventuellt när kamtandingsmaskinen behövts underhållas.

normal_portrattbakgrun
normal porträttbakgrund
vit_portrattbakgrund
vit porträttbakgrund

Vit porträttbakgrund
I porträttets bakgrund finns normalt ett svagt mönster av linjer, ses normalt tydligast i det nedre vänstra hörnet av medaljongen.
De flesta valörerna finns även med sk. vit porträttbakgrund, där dessa linjer helt saknas. Hela märkesbilden är något sliten (glesare eller tunnare) på dessa märken.

Helark och plåtsiffror
Medaljong utgåvorna är unika i svensk filateli p.g.a. tryckplåtarna var numrerade, inga andra svenska frimärken är tryckta med numrerade tryckplåtar. Först användes romerska siffror (I, II, III os.v.) och sedan arabiska siffror (1, 2, 3 o.s.v.). Siffrorna är placerade i tryckarkens övre vänstra eller högra hörn (romerska finns även i de nedre hörnen). Mer info om vilka plåtsiffror som finns på respektive valör står angivet efter nyansuppställningen för valören, se längre ned på sidan eller välj valör i menyn. De angivna plåtsiffrorna är baserat på vad som setts, lägsta och högsta siffra.

ogummerad_marginal
Ogummerad marginal

Arken är antingen gummerade ända ut i kanterna runt om eller så är arkmarginalen till vänster eller höger ogummerad, när så är fallet är det alltid motsatt sidan i förhållande till plåtsiffran.

Vattenmärket KPV går vågrätt över hela arket och förekommer normalt sett två gånger på varje ark med ca ett märkes avstånd. Det vanliga är att vattenmärket finns i den övre eller nedre delen av arket.

Varianter
Några varianter som kan ses på många valörer ur serien (eller alla) är:
Spegeltryck
Riktkors
Plåtsprickor

Omvänd medaljong (porträttbild)

Otandade märken

  • Normalprov, d.v.s. otandade originalmärken finns för flera valörer. Dessa gavs dels som prover till Postverket och har även på andra sätt kommit ut på marknaden.
  • Färgprover utförda med 5 och 10 öres plåtarna.
  • Plåtprover (Wienplåtprover i blå tryckfärg)

Normalprov och färgprover i 5 och 10 öres valörer är de vanligast förkommande.
Det gjordes även en del provtryckningar (pappersprover) med 10 öres valören Oscar II inför utgivningen av Medaljongmärkena.79_liten5 öre grön

Vattenmärke krona eller utan vattenmärke

80_liten7 öre grön


81_liten8 öre violett

82_liten10 öre röd

Vattenmärke krona eller utan vattenmärke


83_liten12 öre karmin


84_liten15 öre brun

85_liten

20 öre blå

86_liten

25 öre orange

87_liten

27 öre ljusblå

88_liten

30 öre brun

89_liten

35 öre violett

90_liten

40 öre oliv


91_liten50 öre grå

92_liten

55 öre ljusblå – Värnamomärke


93_liten65 öre gulgrön

94_liten

80 öre svart – Värnamomärke


95_liten90 öre mörkgrön


77_liten1 krona svart på gult papper

Vattenmärke krona eller utan vattenmärke


78_liten5 kronor karmin på gult papper

Påtryck på Medaljong

Märkena utgavs som provisoriska märken i nya valörer p.g.a. portohöjningar innan märken i de nya valörerna trycktes.
7 öre för inrikes brevkort (tidigare 5 öre)
12 öre för inrikes brev (tidigare 10 öre)
27 öre för inrikes rekbrev (tidigare 25 öre)

1.98 kr var avsett för paket till Ryssland
2.12 kr var avsett för assurerade paket till Ryssland
Båda dessa är mycket sällsynta på denna typ av försändelser. Stämplade märken är uteslutande med hörnstämpel (ofta Stockholm) eller sent daterad stämpel. Märken med läsbart datum från rätt kurseringstid är ovanliga.
Även de övriga valörerna är ”mer intressanta” när de är stämplade innan de ordinarie märkena i samma valörer utgavs.

Påtrycksvarianter
De flesta av valörerna har intressanta varianter i påtrycken som t.ex. mer eller mindre förskjutna påtryck. För att ett påtryck skall räknas som ”kraftigt förskjutet” ska minst den ena av de gamla siffrorna vara fullt synlig, ju kraftigare förskjutning desto intressantare. Påtrycken kan vara förskjutna i sidled eller i höjdled eller både och.
Även påtryck som är något förskjutna är samlingsbara som sådana men har normalt inget mervärde.
Mer eller mindre kraftiga påtryck finns på samtliga valörer. Dessa har normalt inget mervärde men kan ändå vara intressanta i en samling.
Vidare finns delvis ”skadade” påtryck där delar av de de nya valörerna inte gett färg i påtrycket.

99_liten

7 på 10 öre röd


100_liten12 på 25 öre orange

101_liten

12 på 65 öre gulgrön

102_liten

27 på 55 öre ljusblå

103_liten

27 på 65 öre gulgrön

104_liten

27 på 80 öre svart

97_liten

Kr. 1.98 på 5 kronor karmin

98_liten

Kr. 2.12 på 5 kronor karmin

1 trackback/pingback

  1. Plåtsiffror på Medaljong – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar