Svenska brev

Det inrikes brevportot 1855 – ca 1950
Pdf med tabeller och förklaringar. Vanliga brev, lokal, rek, ass m.m.

Förklaringar
1 lod = 13,3 gram vilket ger 1,25 lod = 16,6 gram.
1 ort = 4,25 gram vilket ger 4 ort = 17 gram.
VK eller vk = viktklass

Inrikesbrev

Norden

Europa

Portona var innan UPU (ca 1875) sammansatta av överenskommelser mellan olika länder. Många brev skickades via det svenska postkontoret i Hamburg eller det danska postkontoret i Lübeck varifrån Preussen (senare Nordtyska Förbundet / Tyskland) skickade de vidare, därav spelar postkonventionerna mellan Sverige – Preussen samt Sverige – Danmark tillsammans med de tyska portosatserna till olika länder en central roll i de svenska portosatserna innan UPUs bildande 1875.
En ganska vanlig uträkning av ett porto var så här för t.ex. ett brev till Schweiz:
1. Porto till det svenska postkontoret i Hamburg
2. Preussiskt port för befodran till Schweiz
3. Irikes porto i Schweiz
Om något av dessa tre portona ändrades ändrades också portot en svensk fick betala för brevet. Portona ändrades ganska ofta under tiden innan UPU, oftast p.g.a. det Preussiska transitportot ändrades eller p.g.a. nya postvägar som t.ex. direktbrev.

De äldre breven (frånsett direktbrev) har normalt portonoteringar på framsidan och eller baksidan. De vanligaste noteringarna är de för brev skickade via Preussen (senare Nordtyskland) där röda siffror är Preussens del och de blåa siffrorna är sk. ”Weiterfranko” (= vidareporto) d.v.s. portot som tillföll det mottagande landet. Dessa siffrorna är alltid i Preussens dåtida valuta Silbergroschen.
Utförligare förklaringar för dessa noteringar finns beskrivna för de olika portosatserna till respektive land.

När UPU bildades 1.7.1875 blev portona till medlemsländerna enhetliga. Först 20 öre som gällde ända fram till 1921.

Endast portosatser som finns kända på bevarade brev (eller brevframsidor) är medtagna. För många länder fanns fler olika porton under åren 1855-1875. För den intresserade rekommenderas boken ”Swedish letter rates to foreign destinations” av Billgren – Bjäringer – Stone där samtliga porton finns uppräknade.

Utom-Europa

Kommer senare

1 trackback/pingback

  1. Vapenbrev till utlandet | SAFE Album AB / Frimärks-Netto