4 skilling nyanser

4 skilling banco shades

 • Totala upplaga 6 600 000
 • 14 huvudleveranser som kan delas upp i ca 50 delleveranser

Nyanserna har delats upp i fem huvudgrupper (tidsperioder). Att först urskilja vilken av dessa grupper märket tillhör (vilket är ganska enkelt efter hand) underlättar nyanseringen avsevärt.

 1. Tunt papper, leverans 1-2 och 4-6
  Thin paper, 1-2 and 4-6 printings
 2. Medeltjockt provpapper, leverans 3
  Medium-thick trial-paper, 3rd printing
 3. Medeltjockt papper, ”gamla plåtarna”, leverans 7-10
  Medium-thick paper, ”old plates”, 7-10 printings
 4. Ultramarina nyanser, leverans 11
  Ultramarine shades, 11th printing
 5. Medeltjockt papper, ”nya plåtarna”, leverans 12-14
  Medium-thick paper, ”new plates”, 12-14 printings

Leverans 1-11 är tryckta med ”gamla plåtarna”, vilka genom att de var sammansatta av 100 lösa klicheer förändrades efter hand. Inför leverans 12 bytades alla klicheer och dessa kallas därav ”nya plåtarna”.
Frånsett leverans 11 så innehåller alla märken i varierande blå nyanser.

1. Tunt papper
1. Thin paper

 • Tryckleverans 1-2 och 4-6 (12.06.1855 – 22.05.1856)
  1-2 and 4-6 printings (12.06.1855 – 22.05.1856)
 • Total upplaga 2 490 300 märken
  Total quantity 2 490 300 copies
 • Tunt papper
  Thin paper
 • Blå nyanser i varierande färgstyrka
  Blue shades in different color strength
 • Bottentrycket är glest – tätt
  The background is thin – dense
Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Stämplade från
Used from
Upplaga
Quantity
2a1Blå (6-5)
Blue
01.07.1855(1 300 000)
2a2Blå tät botten (8-6)
Blue dense background
01.07.1855(1 300 000)
2bLjusblå (4-3)
Light blue
01.07.1855(1 000 000)
2cHögblå tät botten (9-7)
Dark blue dense background
07.1855250 000

2a1) Blå
Tryckta på tunt papper i blå nyanser med normalt bottentryck. Finns i 1:a, 2:a, 4:e och 6:e tryckleveransen.
Den tryckta upplagan för a1 och a2 tillsammans är ca 1 300 000 märken.

2a1) Blue
On thin paper in blue shades with normal background. From 1st, 2nd, 4th and 6th printings.

The printed quantity for a1 and a2 together is approx. 1 300 000.

frimärke 4 skilling banco
2a1

2a2) Blå med tät botten
Till skillnad från a1-nyansen så har a2 ett tätare bottentryck. Finns i 1:a, 2:a, 4:e och 6:e tryckleveransen.
Den tryckta upplagan för a1 och a2 tillsammans är ca 1 300 000 märken.

2a2) Blue with dense background
The background is dense compared with the a1-shade. From 1st, 2nd, 4th and 6th printings.

The printed quantity for a1 and a2 together is approx. 1 300 000.

frimärke 4 skilling banco
2a2

2b) Ljusblå
Hit räknas de ljusare blå märkena tryckta på tunt papper. Bottentrycket varierar.

2b) Light blue
The blue stamps in lighter shades printed on thin paper. The background varies.

frimärke 4 skilling banco ljusblå
2b

2c) Högblå med tätt bottentryck
Till denna nyansen räknas de mörkare märkena tryckta på tunt papper. Bottentrycket varierar från något tätt till mycket tätt. Nyansen återfinns huvudsakligen i 1:a och 6:e tryckleveransen.
De mest typiska c-nyanserna har en mörk och mustig färg med mycket tätt bottentryck. De utgör en del av den 6:e tryckleveransen (dellev 6d) och är stämplade från maj 1856. Märken från tryckleverans 1 är inte lika typiskt högblå.

2c) Darkblue with dense background
Those in higher color strength printed on thin paper are c-shades. The background varies from somewhat dense to more dense. Found mainly in the 1st and 6th printing.

frimärke 4 skilling högblå, leverans 6d
2c, leverans 6d

2. Medeltjock provpapper
2. Medium-thick trial paper

Efter att Sparre klagat på det tunna pappret, fick han från Tumba Pappersbruk en mindre leverans med ett tjockare papper. Detta testades i den den 3:e tryckleveransen av 4 skillingen som överlämnades till Frimärksförrådet i september 1855.

 • Tryckleverans 3 (02.08.1855)
  3rd printing (02.08.1855)
 • Total upplaga 86 000 märken
  Total quantity 86 000 copies
 • Medeltjockt provpapper
  Medium thick trial-paper
 • Mattblå i varierande färgstyrka
  Dull blue in varying color strength
 • Bottentrycket är tätt
  The background is dense
Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Stämplade från
Used from
Upplaga
Quantity
2dMattblå, tätt botten (6-5)
Dark blue dense background
09.185586 000

2d) Mattblå med tätt bottentryck
Även om den 3:e tryckleveransen endast omfattade 860 godkända ark (86 000 märken) så varierar dessa både något i tätheten på bottentrycket så väl som i färgstyrka.

2d) Dull blue with dense background
The relatively small 3rd printing of 860 approved sheets (86 000 stamps) varies in both the density of the background as well as in the color strength.

frimärke 4 skilling banco mattblå
2d

3. Medeltjockt papper, ”gamla plåtarna”
3. Medium-thick paper, ”old plates”

Från och med den 7:e tryckleveransen 1.9.1856 användes ett kraftigare papper som benämns som medeltjockt.

 • Tryckleverans 7-10 (01.09.1856 – 04.06.1857)
  7-10 printings (01.09.1856 – 04.06.1857)
 • Total upplaga 2 241 000 märken
  Total quantity 2 241 000 copies
 • Medeltjockt papper
  Medium thick paper
 • Blå i varierande färgstyrka
  Blue in varying color strength
 • Bottentrycket är glest – tätt
  The background is thin – dense
Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Stämplade från
Used from
Upplaga
Quantity
2eBlå (6-4)
Blue (6-4)
09.1856700 000
2fBlå med tät botten (6-5)
Blue, dense background
09.1856900 000
2gHögblå med tät botten (9-7)
Dark blue dense background
09.1856100 000
2h1Ljusblå (4-3)
Light blue
01.1857500 000
2h2Blekblå, glest/sliten tryck (4-3)
Pale blue, thin/worn print
01.1857ca 50 000?

2e) Blå
Hit räknas de ”normala blå” märken som inte har ett tillräckligt tätt bottentryck för att vara f-nyanser och inte är tillräckligt ljusa för att räknas som h-nyanser eller så pass mörka att de blir g-nyanser.
Nyansen har sällsynt ett grönaktigt inslag.
Nyansen finns redan i den första tryckleveransen på det medeltjocka pappret, leverans 7 som kom till frimärksförrådet 1.9.1856.

2e) Blue
Stamps belonging to this shade are the ”normal blue”. The background is not dense enough to be an f-shade and the color strength is not low enough to be an h-shade nor strong enough to be an g-shade.
The shade is rarely greenish blue.
The e-shade can be found already in the first print on the medium thick paper, the 7th printing delivered to the stamp depot 1.9.1856.

frimärke 4 skilling banco blå
2e

2f) Blå med tät botten
Hit räknas de blå märkena som har ett mer eller mindre tätt bottentryck. Nyansen ser ofta lite dovare ut än e-nyansen på grund av det täta bottentrycket.
När färgstyrkan blir högre övergår nyansen i den ”intensivare” g-nyansen.
Nyansen finns redan i den första tryckleveransen på det medeltjocka pappret, leverans 7 som kom till frimärksförrådet 1.9.1856.

2f) Blue with dense background
The color is blue and the background is more or less dense. The f-shade often looks a bit duller compared to the e-shade due to the dense background.
As the color strength becomes higher the shade becomes g.
The f-shade can be found already in the first print on the medium thick paper, the 7th printing delivered to the stamp depot 1.9.1856.

frimärke 4 skilling blå med tätt bottentryck
2f, leverans 7c
frimärke 4 skilling banco
2f, leverans 9a

2g) Högblå med tät botten
Hit räknas de märken som har en mörkare (intensivare) färg. Bottentrycket är alltid mer eller mindre tätt.
Nyansen finns redan i den första tryckleveransen på det medeltjocka pappret, leverans 7 som kom till frimärksförrådet 1.9.1856.

2g) Dark blue with dense background
Stamps belonging to this shade have a darker (intense) colour. The background is always more or less dense.
The g-shade can be found already in the first print on the medium thick paper, the 7th printing delivered to the stamp depot 1.9.1856.

svenskt frimärke 4 skilling banco högblå
2g, leverans 10b

2h1) Ljusblå
Hit räknas de ljusare exemplaren. Bottentrycket är ofta något glest. När bottentrycket blir tydligare glest eller slitet övergår nyansen till h2.
Nyansen kan ses från den 8:e tryckleveransen, vilken är den andra på det medeltjocka pappret som överlämnades till frimärksförrådet 6.12.1856.

2h1) Light blue
The color strength is lower. The background is often somewhat sparsely. As the background becomes more sparsely, thin or worn the shade is h2.

The shade can be found from the 8th printing, which is the second on the medium thick paper delivered to the stamp depot 6.12.1856.

frimärke 4 skilling ljusblå
2h1

2h2) Blekblå, glest eller sliten tryck
Hit räknas de märken i den 8:e tryckleveransen (6.12.1856) som har låg färgstryka i kombination med ett tunt/glest eller slitet bottentryck.

2h2) Pale blue, thin or worn print
Stamps from the 8th printing (6.12.1856) in low color strength i combination with a thin/sparsely or worn background.

frimärke 4 skilling banco blekblå
2h2

4. Ultramarina nyanser
4. Ultramarine shades

Den ultramarina färgen är det som kännetecknar dessa märken som utgör hela den 11:e tryckleveransen.
Trots endast en tryckleverans om totalt 301 800 märken (3018 ark) finns här ett stort antal av nyanserna på 4 skilligen och alla dessa kan dessutom variera ganska betydligt.

 • Tryckleverans 11 (08.09.1857)
  11th printing (08.09.1857)
 • Total upplaga 301 800 märken
  Total quantity 301 800 copies
 • Medeltjockt papper
  Medium thick paper
 • Ultramarina nyanser som varierar mycket
  Ultramarine shades which varies greatly
 • Bottentrycket är tätt – utflutet – randigt
  The background is dense – obliterated – striped

De ultramarina nyanserna delas in i tre huvudgrupper:

 • Normala-gruppen med ultramarint inslag och tätt bottentryck, i-nyanser.
 • Skiffer-gruppen med ultramarint inslag och utflutet bottentryck, j-nyanser.
 • Turkos-gruppen med ibland ett grönt inslag och utflutet eller randigt tryck, k-nyanser.
Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Stämplade från
Used from
Upplaga
Quantity
2i1Ultramarin – ultramaringrå med tät botten (5-3)
Ultramarine – ultramarine grey, dense background
09.1857ca 60 000
2i2Ultramarin – ultramaringrå med mindre tät botten (5-3)
Ultramarine – ultramarine grey, less dense background
09.1857ca 60 000
2j1Matt ultramarin med utflutet tryck (7-6)
Dull ultramarine, obliterated background
09.1857ca 10 000
2j2Ultramarin – ultramaringrå (6-3)
Ultramarine – ultramarine grey
09.1857ca 30 000
2j3Ultramarinaktigt grå (8-6)
Ultramarine-tinted grey
09.1857ca 10 000
2j4Svartaktigt ultramarin med kornigt tryck (8-6)
Blackish ultramarine, spotty background
09.1857
2k1Grönaktigt ljust mattblå (5-4)
Greenish light dull blue
09.1857ca 10 000
2k2Ljust gråblå (5-4)
Light grey blue
09.1857ca 10 000
2k3Ljust mattblå – ljust gråblå (4-3)
Light dull blue – light grey blue
09.1857ca 10 000

Normala gruppen med ultramarint inslag och tätt bottentryck.

2i1) Ultramarin – ultramaringrå med tät botten
Hit räknas de ultramarina märken där detaljer i bottentrycket är synliga men de är sällan tydliga, tätt bottentryck. Skillnaden mellan i1 och i2 nyanserna är hur tätt bottentrycket är. Är det mycket tätt är det en i1 nyans och om det är mindre tätt är det en i2 nyans. När bottentrycket är utflutet är det oftast en j2-nyans.

2i1) Ultramarine – ultramarine grey with dense background
Ultramarine shades with a dense background are i-shades. The guilloche in the background is visible but seldom sharp. The difference between the i1 and the i2 shades are the density of the background. On i1 it’s more dense than on i2. If the background is obliterated it’s normally a j2-shade.

4 skilling gråultramarin
2i1
4 skilling gråultramarin
2i1

Skiffergruppen med ultramarint inslag och utflutet bottentryck.
Nyanserna j1, j2, j3 och j4 utgör den sk. skiffergruppen.
Alla dessa har ett utflutet tryck där bottentryckets mönster är svårt att urskilja. Märken i mycket hög färgstyrka kallas för skiffer (skifferblå eller skiffergrå).

2j1) Matt ultramarin med utflutet tryck
Nyansen har ett tydligt ultramarint inslag i färgen. Trycket över hela märkesbilden varierar från tydligt utflutet där detaljer i bottentrycket och i skölden är i princip helt sammanflutna till märken där delar av detaljerna i trycket kan urskiljas. Extrema färgstarka märken finns där delar av bottentrycket är helt färgat.

2j1) Dull ultramarine, obliterated background
The ultramarine pigment dominates the ink. The details in the background and the coat of arms shield varies from more or less obliterated to partly visible. On extreme copies in high color saturation the background is partly completely inked.

4 skilling matt ultramarin
2j1

2j2) Ultramarin – ultramaringrå
Färgen påminner om i1 och i2 men på j2 nyansen är bottentryck utflutet. Färgstyrkan är ofta låg jämnfört med de övriga j nyanserna.

2j2) Ultramarine – ultramarine grey
The colour of the j2 shades looks like the i1 and i2 but the background is obliterated. The color strength is generally low.

4 skilling gråultramarin
2j2
frimärke 4 skilling ultramarin
2j2

2j3) Ultramarinaktigt grå
Trycket varierar från torrt till tydligt utflutet.

2j3) Ultramarine-tinted grey
The print varies from dry to distinctly obliterated.

frimärke 4 skilling skiffergrå
2j3

2j4) Svartaktigt ultramarin med kornigt tryck
Torrt och korningt tryck samt högre färgstyrka är det som urskiljer nyansen från övriga.

2j4) Blackish ultramarine with spotty background
The dry and spotty (grainy) print together with a higher color strength separates the j4 shade from the others.

Turkosgruppen med ibland grönt inslag och utflutet ibland randigt tryck.
Nyanserna k1, k2 och k3 utgör den sk. turkosgruppen. Alla dessa har ett utflutet ofta ”randigt” bottentryck där mönstret i bottentrycket är svårt att urskilja. Preussiskt blått är det huvudsakliga färgpigmentet även om ultramarint även ingår. Det som skiljer turkosgruppen från skiffergruppen (j-nyanser) är avsaknaden av ultramarint. De tre k-nyanserna är de mest eftersökta.

2k1) Grönaktigt ljust mattblå
Nyansen benämns även som turkos. Ett grönaktigt inslag i färgen utmärken den.

2k1) Greenish light dull blue
Also called turquoise. A greenish element is the hallmark.

4 skilling turkos
2k1

2k2) Ljust gråblå
Även kallad ljust mattblå. Till skillnad från k1 nyansen så saknar k2 det grönaktiga inslaget i färgen, men har ett svagt ultramarint inslag.

2k2) Light grey blue
Also named dull light blue. Compared with the k1 shade where the k2 shade does not look greenish, but has a light ultramarine element.

4 skilling ljust gråblå
2k2

2k3) Ljust mattblå – ljust gråblå
Färgsvaga märken. Färgen har ofta ett svagt grönaktigt inslag. Färgen är betydligt tunnare än hos k1 och k2. Märken från turkosgruppen som inte passar in som k1 eller k2 nyans är k3 nyanser.

2k3) Light dull blue – light grey blue
The shade is weak in color and the print is thinner than the k1 and k2 shades. Often with a weak greenish element i the color. Those stamps from the Turquoise group that does not fit in to the k1 or k2 shade are k3 shades,

4 skilling banco ljust gråblå
2k3

5. Medeltjockt papper, ”nya plåtarna”
5. Medium-thick paper, ”new plates”

 • 24.10.1857 – 27.02.1858
 • Total upplaga 1 865 800
 • Medeltjockt papper
 • Blå, grönaktigt blå och ultramarinaktigt blå nyanser
 • Bottentrycket är tämligen normalt

För tryckningen av nyanserna l, m och n (leverans 12-14) användes nytillverkade plåtar som gav ett tydligare och renare tryck.

Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Stämplade från
Used from
Upplaga
Quantity
2lGrönaktigt blå (9-5)
Greenish blue
10.1857500 000
2mBlå, klart tryck (7-4)
Blue, clear print
01.1858900 000
2n1Mörkblå (9-7)
Dark blue
02.1858150 000
2n2Svartblå (9)
Black blue
02.1858

2l) Grönaktigt blå
Det som skiljer l-nyansen från m-nyansen är det grönaktiga inslaget som är mer eller mindre utmärkande. Trycket är tydligt jämfört med tidigare nyanser men inte lika tydligt som på m-nyansen. Här ingår även ljusblå märken som liknar h1-nyanser. Nyansen finns i tryckleverans 12 och 14.

2l) Greenish blue
This shade is separated from the m-shade due to its more or less distinctive greenish element. The print is clear compared to earlier printings but not as clear as on the m-shade. Also light blue copies similar to h1-shades belong to the l-shade. Can be found in the 12th and 14th printings.

4 skilling grönaktigt blå
2l

2m) Blå, klart tryck
Trycket är klarare än på l-nyansen och oftast syns ett ultramarint inslag i färgen. Utgör i princip hela den 13:e tryckleveransen daterad 28.12.1857. Kan möjligen även ses från den 12:e tryckleveransen.

2m) Blue, clear print
The print is clearer than on the l-shade and the color is mostly ultramarine tinted. May be sees in the 12th printing, but mainly from the 13th printing.

4 skilling blå med klart tryck
2m
2m, leverans 13b
2m

2n1) Mörkblå
Med ett ultramarint inslag från tryckleverans 13 eller ett grönaktigt inslag från tryckleverans 14. Dessa färgstarka märken kommer ofta från arkets ytterkanter dit tryckfärgen pressades ut i boktryck.

2n1) Dark blue
Ultramarine tinted from the 13th printing or greenish from the 14th printing. These copies with higher color strength are often due to a margin sheet position there the ink was pressed out in letterpress.

4 skilling mörkblå
2n1

2n2) Svartblå
De mörkaste märken räknas till n2-nyansen som är sällsynt. Precis som n1 kan de ha både ett ultramarint (lev 13) eller ett grönaktigt (lev 14) inslag i färgen. Dessa kommer mest troligt alltid från arkets ytterkanter och inte sällan hörnpostionerna 1, 10 , 91 eller 100.

2n2) Black blue
The darkest copies belong to this shade, which is rare. Just as the n1-shade they can be both ultramarine tinted (13th print) as well as greenish (14th print). Most likely all are from the margin in the sheets and often from the corner positions 1, 10, 91 or 100.

4 skilling svartblå
2n2

1 trackback/pingback

 1. Frimärken 4 skillingar | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar