Assurerade försändelser

Kallas även för öppen rekommendation då breven i början lämnades in oförseglade över postdisken varefter innehållet kontrollerades av posten mot en medhavd förteckning innan brevet förseglades.
Breven tränsades (snören drogs runt brevet) och förseglades med avsändarens sigill i mitten och postkontorets sigill i de 4 hörnen på baksidan, regeln om tränsningen upphörde1871.
Sk. säkerhetskuvert började användas under 1873 behövde dessa endast förses med 2 sigill på baksidan.
Avsändaren fick ett inlämningskvitto på försändelsen.
Beteckningen ”assurans” infördes 1.1.1873, innan dess användes ”öppen rekommendation” eller ”rekommenderas in specie”.

Assbrev användes ofta för att skicka sedlar som betalning, på de äldre inlämningskvittonas förteckningar finns innehållet uppräknat som ofta är sedlar.

Numreringen av breven
Från början karterades breven med ett nummer i övre högra hörnet på brevet. Breven fördes upp på en brevkarta som medföljde breven till respektive ort och numreringen började om på nummer 1 för varje brevkarta.
Senare infördes löpande nummer som då blev längre, normalt 4 eller 5 siffror. Slutligen infördes etiketter med löpande nummer.

Stämplar
Först fanns inga stämplar för rek och värde post utan endast noteringar markerade att brevet skickades t.ex. rekommenderat. Senare togs stämplar med texten ”WÄRDE.” i bruk, stämplar med texten ”RECOMMENDERAS.” började samtidigt användas på brev till utlandet. Stämpeln ersattes av en mindre stämpel med texten SVERIGE över ett stort R. När etiketterna började användas kring år 1907 upphörde i regel användningen av stämplarna.

Portot för assurerade försändelser består av brevportot (beroende av viktklass och typ av försändelse)
+assavgift + ev tillägg beroende på belopp + ev uppräkningsavgift

Fram till 31.12.1870 frankerades breven endast med det fasta tillägget medan resten betaldes kontant.
Från 1.1.1871 frankerades breven med hela avgiften.

Följande asstillägg användes under perioden:
01.07.1855 – 30.06.1858    16 skilling + 1 skilling per 100 riksdaler

01.07.1858 – 31.12.1870    50 öre + 2 öre per 100 riksdaler

01.01.1871 – 31.12.1882     50 öre inkl. avgift för 1000 riksdaler, sedan + 2 öre per 100 riksdaler

01.01.1883 – 30.06.1919   30 öre (1-500 kronor)
50 öre (501-1000 kronor)
50 + 2 öre per 100 kronor (1001-5000 kronor)
130 + 15 öre per 1000 kronor (5001-50000 kronor)
805 + 10 öre per 1000 kronor (50001-100000 kronor)
1305 + 5 öre per 1000 kronor (över 100000 kronor)

01.07.1919 – 30.06.1926   30 öre (1-500 kronor)
50 öre (501-1000 kronor)
50 + 10 öre per 500 kronor (1000-100000)
2030 + 10 öre per 1000 kronor (över 100000 kronor)

01.07.1926 – 31.03.1948   30 öre + 10 öre per 1000 kronor

Uppräkning
Ursprungligen skulle avsändaren ha med en förteckning över innehållet som kontrollerades av posten.
När detta krav upphörde infördes tjänsten uppräkning 1.1.1873 mot en avgift av 10 öre. Ett handskrivet dokument där innehållet intygades av posttjänstemannen fästes på assbrevets inlämningskvittot. På brevet noterades ”Uppräkning” (Uppr. eller Coll. eller vidi) samt tjänstemannens initialer, på inlämningskvittot noterades även att en uppräkning utfärdats. Ca 1900-1912 användes ibland även den ovanliga enradsstämpeln ”Uppräknadt”. Uppräkning blev senare (20.2.1882 ?) även möjlig att mot samma avgift begära på en ankommande assurerad eller rekommenderad försändelse.  Uppräkning kunde även utföras på paket. Tjänsten upphörde den 30.6.1935.

Följande tillägg för uppräkning användes under perioden:
01.01.1873 – 31.10.1912    10 öre som frankerades på försändelsen
01.11.1912 – 30.06.1919    10 öre som frankerades på uppräkningen
01.07.1919 – 30.06.1935   50 öre som frankerades på uppräkningen

Tidiga brev (1873 – ca 1883) med uppräkning är ovanliga, flera av de kända portokombinationerna är unika eller kända i ett fåtal exemplar. En stor del av dessa kommer från samma korrespondens skickad från Stockholm till Enågner.  Breven är ofta i något slitet skick som delvis beror på brevens ojämnhet (sigillen på baksidan och innehållet) och även det att hela korrespondensen varit dåligt förvarad innan den kom ut på marknaden.
Brev med uppräkning är ovanliga även efter 1883.


Exempel på försändelser.

50 öre ass tillägg 1.7.1858 – 31.12.1870

50 öre i ass tillägg på brevet + 2 öre per 100 rikdaler som betaldes kontant.

62_falkenberg_29_5_1868
62 öre för ass i 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1870

62 öre för 1:a vk från FALKENBERG 29.5.1868 till Svenljunga
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Asstillägg 50 öre 1.7.1858 – 31.12.1870
Notering ”Recommenderas in specie” ”275 Rd rmt” (assbeloppet) samt karteringsnummer ”1”
Bevarad tränsning och baksidan med 5 sigill
Frankerat med 12 och 50 öre Vapen, för assbeloppet betalades 6 öre kontant

62_hernosand_4_9_1869
62 öre för ass i 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1870

62 öre för 1:a vk från HERNÖSAND 4.9.1869 till Hafverö
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Asstillägg 50 öre (utan belopp) 1.7.1858 – 31.12.1870
Notering ”öppen rekommendation”. Bevarad tränsning och baksidan med 5 sigill
Frankerat med 12 och 50 öre Vapen, assbeloppet betalades kontant

74_goteborg_5_2_1870
74 öre för ass i 2:a vk max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1870

74 öre för 2:a vk från GÖTEBORG 5.2.1870 till Carlstad
Brevporto 24 öre max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Asstillägg 50 öre 1.7.1858 – 31.12.1870
Notering ”Recommenderas in specie” ”Rd 1500 Rmt” (assbeloppet), ”2” (viktklassen) samt karteringsnummer ”3”
Baksidan med 6 sigill och spår av tränsning
Frankerat med 24 och 50 öre Vapen, för assbeloppet betalades 30 öre kontant

86_gotheborg_24_11_1858
86 öre för ass i 3:e vk max 3,75 lod 1.7.1858 – 31.12.1862

86 öre för 3:e vk från GÖTHEBORG 24.11.1858 till Warberg
Brevporto 36 öre max 3,75 lod 1.7.1858 – 31.12.1862
Asstillägg 50 öre (utan belopp) 1.7.1858 – 31.12.1870
Notering ”Recommenderas in Specie”, ”Rmt 206.75” (assbeloppet), ”3” (viktklassen) samt ”2” karteringsnummer
Baksidan med 6 sigill och spår av tränsning. Kuvert med tygförstärkt insida
Frankerat med 12 + 24 + 50 öre Vapen, för assbeloppet betaldes 6 öre kontant

98 öre för 5:e vk från FALUN 6.9.1869 till Säter
Brevporto 48 öre max 13 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Asstillägg 50 öre (utan belopp) 1.7.1858 – 31.12.1870
Notering ”Rekommenderas”, ”Rmt 3720” (assbeloppet) samt ”4” (viktklassen)
Frankerat med 24 + 24 + 50 öre Vapen, för assbeloppet betaldes 76 öre kontant

122 öre för 6:e vk från LINKÖPING 24.5.1862 till Skeninge
Brevporto 72 öre max 7,5 lod 1.7.1858 – 31.12.1862
Asstillägg 50 öre (utan belopp) 1.7.1858 – 31.12.1870
Notering ”Öppen recommendation”, ”Rmt 3000” (assbeloppet), ”6” (viktklassen) samt ”1” karteringsnummer
Frankerat med 12 + 30 + 30 + 50 öre Vapen (9h1, 11b, 12c), för assbeloppet betaldes 60 öre kontant

kvitto_bollnas_15_8_1862
Inlämningskvitto för assbrev i 2:a vk Bollnäs 15.8.1862

Inlämningskvitto för ett assbrev i 2:a vk från Bollnäs 15.8.1862 till Stockholm
”Ett brev som vägde 2 lod som skulle skickas under öppen recommendation assurerat för 596 Rdr och 60 öre”
Brevporto 24 öre max 2,5 lod 1.7.1858 – 31.12.1862
Asstillägg 50 öre 1.7.1858 – 31.12.1870
Assavgift 2 öre per 100 riksdaler = 10 öre
Brevet frimärktes med 74 öre och 10 öre betalades kontant

Brevet innehöll sedlar som finns uppräknade på det vidhäftade pappret (se här) skrivet av avsändaren
590 riksdaler i sedlar från Mälar Banken och 3st 1 riksdaler silvermynt utgivna av riksbanken

50 öre ass tillägg 1.1.1871 – 31.12.1882

50 öre i ass tillägg för belopp upptill 1000 riksdaler/kronor + 2 öre per 100 riksdaler/kronor för belopp över 1000.
Allt skulle frankeras på brevet.

62_helleforsnas_30_8_1880
62 öre för ass i 1:a vk max 15 gram 1.1.880 – 31.12.1882

62 öre för 1:a vk 100 kronor från HELLEFORSNÄS 30.8.1880 till Wisby
Brevporto 12 öre max 15 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 50 öre upptill 1000 kronor 1.1.1871 – 31.12.1882
Notering ”Assurans för 100 kr” samt ”561” (karteringsnummer) och WÄRDE stämpel. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 12 och 50 öre Ringtyp tandning 13

74 öre för ass i 2:a vk max 16-124 gram 1.1.880 – 31.12.1882

74 öre för 2:a vk 156 kronor från BÅNGBRO 1.7.1881 till Jönköping
Brevporto 24 öre 16-124 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 50 öre upptill 1000 kronor 1.1.1871 – 31.12.1882
Notering ”Assurans för 156 kr” samt ”1882” (karteringsnummer) och WÄRDE stämpel. Baksidan med 2 sigill
Frankerat med 2x 12 och 50 öre Ringtyp tandning 13

106 öre för ass 2600 kronor i 2:a vk max 16-124 gram 1.1.880 – 31.12.1882

106 öre för 2:a vk 2600 kronor från STOCKHOLM C 30.4.1880 till Upsala
Brevporto 24 öre 16-124 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 50 öre upptill 1000 kronor + 32 öre (2 öre per 100 kronor över 1000kr) 1.1.1871 – 31.12.1882
Notering ”Assurans för 2600 kr” samt ”14256” (karteringsnummer) och WÄRDE stämpel. Baksidan med 2 sigill
Frankerat med 2x 20 och 2x 30 öre Ringtyp tandning 13 = 100 öre, underfrankerat med 6 öre

86_stockholm_13_1_1880
86 öre för ass i 3:e vk 125-250 gram 1.1.1880 – 31.12.1882

86 öre för 3:e vk 150 kronor från STOCKHOLM 13.1.1880 till Falun
Brevporto 36 öre 125-250 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 50 öre upptill 1000 kronor 1.1.1871 – 31.12.1882
Notering ”Assurans för 150 kr”, ”148gr”, ”24956” (karteringsnummer) och WÄRDE stämpel. Baksidan med 2 sigill
Frankerat med 6 + 30 + 50 öre Ringtyp tandning 13

92_stockholm_30_4_1875
92 öre för ass 2000kr 1:a vk max 4 ort 1.1.1871 – 31.12.1879

92 öre för 1:a vk 2000 kronor med uppräkning från STOCKHOLM 30.4.1875 till Enånger
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Asstillägg 50 öre (upptill 1000 kronor) + 20 öre (2 öre per 100 kronor över 1000kr) 1.1.1871 – 31.12.1882
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 31.10.1912
Noteringar ”Assurans”, ”2000kr”, ”upr”, ”8892” (karteringsnummer) samt ”92” (portot). Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 12 + 30 + 50 öre Ringtyp tandning 14

132_stockholm_5_12_1873
132 öre för ass 4000kr 1:a vk max 4 ort 1.1.1871 – 31.12.1879

132 öre för 1:a vk 4000 kronor med uppräkning från STOCKHOLM 5.12.1873 till Enånger
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Asstillägg 50 öre (upptill 1000 kronor) + 60 öre (2 öre per 100 kronor över 1000kr) 1.1.1871 – 31.12.1882
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 31.10.1912
Noteringar ”Assurans”, ”R 4000”, ”upr”, ”961” (karteringsnummer) samt ”1,32” (portot). Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 12 + 20 + 2×50 öre Ringtyp tandning 14

144_stockholm_13_7_1873
144 öre för ass 4000kr i 2:a vk max 25 ort 1.1.1873 – 31.12.1879

144 öre för 2:a vk 4000 kronor med uppräkning från STOCKHOLM 13.7.1873 till Enånger
Brevporto 24 öre max 25 ort 1.1.1873 – 31.12.1879
Asstillägg 50 öre (upptill 1000 kronor) + 60 öre (2 öre per 100 kronor över 1000kr) 1.1.1871 – 31.12.1882
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 31.10.1912
Noteringar ”Assurans”, ”4000”, ”upr”, ”0627” (karteringsnummer) samt ”1,44” (portot). Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 24 + 4×30 öre Ringtyp tandning 14

164_stockholm_20_12_1881
164 öre för ass 5000kr i 2:a vk max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1882

164 öre för 2:a vk 5000 kronor med uppräkning från STOCKHOLM 20.12.1881 till Enånger
Brevporto 24 öre max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 50 öre (upptill 1000 kronor) + 80 öre (2 öre per 100 kronor över 1000) 1.1.1871 – 31.12.1882
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 31.10.1912
Noteringar ”Assurans”, ”4000 kronor”, ”vidi” samt ”16257” (karteringsnummer). Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 4 öre + 2×30 öre + 1 krona Ringtyp tandning 13

30 öre ass tillägg 1.1.1883 – 30.6.1919

Allt skulle frankeras på brevet.
30 öre i ass tillägg för belopp upptill 500 kronor
50 öre i ass tillägg för belopp mellan 501-1000 kronor
50 + 2 öre per 100 kronor för belopp mellan 1001-5000 kronor
130 + 15 öre per 1000 kronor för belopp mellan 5001-50000 kronor
805 + 10 öre per 1000 kronor för belopp 50001-100000 kronor
1305 + 5 öre per 1000 kronor för belopp mellan över 100000 kronor

40_alingsas_12_9_1890
40 öre ass för max 500 kronor i 1:a vk max 15 gram 1.1.1885-30.6.1905

40 öre för 1:a vk 300 kronor från ALINGSÅS 12.9.1890 till Sköfde.
Brevporto 10 öre max 15 gram 1.1.1885 – 30.6.1905
Asstillägg 30 öre upptill 500 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans för 300 kr”, ”12948” (karteringsnummer), ”14 gram” och WÄRDE stämpel.
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill på baksidan.
Frankerat med 10 öre Oscar II boktryck och 30 öre Ringtyp, båda med blått posthorn på baksidan

54 öre ass max 500 kronor i 2:a vk 1.1.1883 – 31.12.1884

54 öre för 2:a vk 254 kronor från JERFSÖ 8.9.1884 till Arbrå.
Brevporto 24 öre (2:a vk)  16-125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 30 öre upptill 500 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans” och ”254kr 13 öre” samt ”11352” (karteringsnummer) och ”66 gram”
WÄRDE stämpel
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill på baksidan.
Frankerat med 4 och 50 öre Ringtyp tandning 13

70_jonkoping_9_7_1886
70 öre ass för 501-1000 kronor i 2:a vk max 125 gram 1.1.1885-30.6.1905

70 öre för 2:a vk 600 kronor från JÖNKÖPING 9.7.1886 till Gnosjö.
Brevporto 20 öre max 125 gram 1.1.1885 – 30.6.1905
Asstillägg 50 öre för 501-1000 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans för 600 kr”, ”54331” (karteringsnummer), ”35 gram” och WÄRDE stämpel.
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill ”Smålands Enskilda Bank” på baksidan.
Frankerat med 20 och 50 öre Ringtyp tandning 13.

94 öre ass för 2000 kronor i 2:a vk max 125 gram 1.1.1883-31.12.1884

94 öre för 2:a vk 2000 kronor BOLLNÄS 9.11.1883 till Arbrå
Brevporto 24 öre max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 70 öre (50 öre + 2 öre per 100 kronor) för 1001-5000 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans 2000 kr”, ”13840” (karteringsnummer), ”118g” och WÄRDE stämpel.
Säkerhetskuvert förseglat med 2 sigill
Frankerat med 20 + 24 + 50 öre Ringtyp tandning 13 (33d, 34h, 36f)

94_stockholm_25_8_1883
94 öre ass för 1500 kronor i 2:a vk max 125 gram med uppräkning 1.1.1883-31.12.1884

94 öre för 2:a vk 1500 kronor med uppräkning från STOCKHOLM 25.8.1883 till Enånger.
Brevporto 24 öre max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 60 öre (50 öre + 2 öre per 100 kronor) för 1001-5000 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 30.6.1919 (efter 31.10.1912 frankerades uppräkningen)
Notering ”Assurans 1500 kr”, ”24027” (karteringsnummer), ”19 gram”, ”uppr” och WÄRDE stämpel.
Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 4 öre och 3x 30 öre Ringtyp tandning 13

122_husum_3_5_1883
122 öre ass för 2879 kronor i 2:a vk max 125 gram med uppräkning 1.1.1883-31.12.1884

122 öre för 2:a vk 2879 kronor med uppräkning från HUSUM 3.5.1883 Ullånger.
Brevporto 24 öre max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Asstillägg 88 öre (50 öre + 2 öre per 100 kronor) för 1001-5000 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 30.6.1919 (efter 31.10.1912 frankerades uppräkningen)
Notering ”Assurans 2879 kr”, ”5665” (karteringsnummer), ”90 gr”, ”uppräknadt” och WÄRDE stämpel.
Baksidan med 2 sigill
Frankerat med 2x 5 öre, 12 öre och 2x 50 öre Ringtyp tandning 13

126_stockholm_22_8_1887
126 öre ass för 3780 kronor i 2:a vk max 125 gram 1.1.1885-30.6.1905

126 öre för 2:a vk 3780 kronor från STOCKHOLM 22.8.1887 till Helgum.
Brevporto 20 öre max 125 gram 1.1.1885 – 30.6.1905
Asstillägg 106 öre (50 öre + 2 öre per 100 kronor) för 1001-5000 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans för 3780 kr”, ”1643” (karteringsnummer), ”73 gram” och WÄRDE stämpel.
Notering i blå krita NB (Nota Bene).
Baksidan med 2 sigill samt STOCKHOLM C.4. 23.8.1887
Blandfrankering med 6 öre och 1 krona Ringtyp tandning 13 samt 20 öre med blått posthorn på baksidan (Facit-Nr 31, 38 och 46)

50_helsingborg_3_11_1903
50 öre för ass 200 kronor i 2:a vk

50 öre för 2:a vk 200 kronor från HELSINGBORG 3.11.1903 till Uddevalla
Brevporto 20 öre 20-125 gram 1.1.1885 – 30.6.1905
Asstillägg 30 öre upptill 500 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans för Kr 200”, ”2” (för 2:a vk) samt WÄRDE stämpel.
Baksidan med 2 sigill samt ankomststämpel UDDEVALLA 4.11.1903
Frankerat med 50 öre Oscar II koppartryck

70_goteborg_27_12_1897
70 öre ass för 501-1000 kronor i 1:a vk max 15 gram med uppräkning 1.1.1885-30.6.1905

70 öre för 1:a vk 540 kronor 56 öre med uppräkning från GÖTEBORG 27.12.1897 till Skeninge.
Brevporto 10 öre max 15 gram 1.1.1885 – 30.6.1905
Asstillägg 50 öre för belopp mellan 501-1000 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Uppräkning 10 öre 1.1.1873 – 30.6.1919 (efter 31.10.1912 frankerades uppräkningen)
Notering ”Assurans för 540.56 kronor”, ”15gr” (vikten), ”Vidi” (för uppräkning) samt WÄRDE stämpel.
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill och ankomststämpel SKENINGE 28.12.1897 på baksidan.
Frankerat med 20 och 50 öre Oscar II koppartryck

68 öre ass för 1348 kronor i 2:a vk 21-125 gram 01.07.1905 – 31.05.1918

68 öre för 2:a vk 1348 kronor från HASSLARP 20.1.1910 till Helsingborg
Brevporto 20 öre för 2:a VK 21-125 gram 01.07.1905 – 31.05.1918
Asstillägg 50 öre för upptill 1000 kronor + 2 öre per 100 kronor, 50+8=58 öre 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assureras Trettonhundrafyrtioått / 1348Kr
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill
Frankerat med 5+10+30+30 öre Oscar II och 1+2 öre Tvåfärgad Siffertyp